PRETENZIJU IESNIEGŠANAS kārtība

1. Attiecībā uz interneta veikalā pārdotajām Precēm spēkā ir pretenziju iesniegšanas 2 gadu termiņš, ko nosaka Patetētāju tiesību aisardzības likums. Klienta un Pārdevēja starpā radušās domstarpības izšķir sarunu ceļā.

2. Atklājot defektu, Klientam ir tiesības ne vēlāk kā divu mēnešu laikā griezties interneta veikalā, nosūtot elektronisko vēstuli uz adresi eveikals@goldtime.lv vai pazvanot pa tālruni: +371 23200030.

3. Ja interneta veikalā nopirktajām precēm ir defekti, par kuriem atbildīgs ir Pārdevējs, tad Pārdevējs remontē vai apmaina preci ar defektu. Ja preci nevar izremontēt vai apmainīt, Pārdevējs atgriež pircējam visus maksājumus, kas saistīti ar pirkuma un pārdošanas līgumu.

4. Pārdevējs par patērētāja iesniegtajām sūdzībām atbild pie pirmās iespējas, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.

5. Pamatojoties uz Patetētāju tiesību aisardzības likumu, ja Prece neatbilst līguma noteikumiem, Klientam ir tiesības pieprasīt Preces remontu vai nomaiņu. Gadījumā, ja Prece neatbilst līguma nosacījumiem, izdevumus, kas saistīti ar Preces remontu vai Preces aizstāšanu (pirmkārt, transporta un pasta izdevumi, brauciena un materiālu izmaksas), sedz Pārdevējs.

6. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasūtīto preču neatbilstošas izmantošanas dēļ, kā arī par aizkavēšanos ar piegādi, ja tā ir saistīta ar apstākļiem, kurus Pārdevējs nevarēja ietekmēt, un/vai kurus nosaka nepārvarama vara, kas nav atkarīga no Pārdevēja (t.i., force majeure).